Szkoła Podstawowa nr 3 w Przeworsku

Samorząd uczniowski


Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego za rok szkolny 2019/2020 I semestr

Działalność Samorządu Uczniowskiego w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020  polegała na aktywnym udziale uczniów w życiu szkoły i pracy na rzecz społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Przeworsku.

Zarząd Samorząd Uczniowski został wyłoniony w wyniku demokratycznych wyborów, które odbyły się 26 września 2019 r. Opiekun Samorządu Uczniowskiego został wyznaczony przez dyrektora szkoły.

W bieżącym roku szkolnym Samorząd Uczniowski działał w składzie:

 1. Przewodniczący: Małgorzata Kot kl. VIII
 2. Zastępca: Aleksandra Uchman kl. VIII
 3. Skarbnik:  Nikola Wojtas  kl. VII
 4. Sekretarz: Maja Krzyżanowska kl. VI
 5. Przewodniczący wolontariatu: Michalina Kępska kl. VI
 6. Członkowie: Jakub Wielgus kl. VII

                      Julia Kot  kl. VII

                      Zuzanna Bachnacka kl. VII

                      Michał Krupa kl. VI

                      Sebastian Jarosz kl. VII

                      Bartosz Kukulski kl. VII

Przewodniczący i opiekun Samorządu Uczniowskiego ściśle współpracują z dyrektorem szkoły i pedagogiem szkolnym ustalając i podejmując wspólne działania.

Pierwsze spotkanie Zarządu Samorządu Uczniowskiego z pedagogiem szkolnym i opiekunem odbyło się 2 października. Ustalono wówczas plan pracy Samorządu Uczniowskiego, system kolejnych zebrań oraz podjęto pierwsze działania. Kolejne zebrania odbywały się raz w miesiącu, w miarę potrzeb i możliwości uczniów .

Samorząd Uczniowski realizuje swoje działania w oparciu o plan pracy Samorządu Uczniowskiego opracowanego na rok szkolny 2019/2020, kalendarza imprez i uroczystości szkolnych, jak również podejmuje działania na rzecz wolontariatu oraz bieżących potrzeb wynikających z funkcjonowania szkoły i środowiska.

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na I semestr roku szkolnego 2019/2020 został zrealizowany w 100% .

Podjęte działania:

- zebrania Zarządu Samorządu Uczniowskiego;

- aktywna współpraca z Dyrekcją Szkoły, Radą Rodziców,  Pedagogiem Szkolnym;

- organizacja imprez (dyskoteka andrzejkowa, Mikołajki, dyskoteka karnawałowa );

- prowadzenie tablicy Samorządu Uczniowskiego;

- przeprowadzenie akcji charytatywnych m.in.: na rzecz uczniów naszej szkoły oraz uczniów szkół z naszego miasta i okolic: „Pomagamy Dawidkowi – 376,95, na rzecz Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie – 600 zł, Szlachetna Paczka – 600zł, „Muffinkowy zawrót głowy” – 155zł, współorganizacja kiermaszu świątecznego”;

- zbiórka nakrętek dla Pawełka;

- udział w akcji „Góra Grosza”;

- zbiórka zużytych baterii;

- udział w uroczystości odśpiewania Hymnu Narodowego;

- pomoc w przygotowaniu „Dni Otwarte Szkoły”

- Ogólnopolska akcja „Sprzątanie świata 2019”;

- udział w „III Edycji Światełka Pamięci”- zbiórka zniczy na rzecz opuszczonych grobów na kresach wschodnich, organizowanego przez Sekretarz Stanu w Kancelarii Rady Ministrów Pełnomocnik do spraw Dialogu Międzynarodowego Poseł na Sejm RP Anna Schmidt – Rodziewicz;

- reprezentacja Szkoły podczas Narodowego Święta Niepodległości;

- pomoc w Akademii Bożonarodzeniowej;

- pomoc w „Wieczorze Kolęd”;

- wprowadzenie „Szczęśliwego Numerka” w codzienność zajęć szkolnych;

Wnioski do dalszej pracy:

- jeszcze bardziej zachęcić i zmotywować członków Samorządu Uczniowskiego do podejmowania działań na rzecz szkoły, rozwijaniu inicjatywy uczniów, kultywowaniu tradycji szkolnych i kulturowych, integracji uczniów, współpracy z nauczycielami i środowiskiem lokalnym, cenić i szanować zasady demokracji, dbać o przestrzeganie praw ucznia;

 - spróbować „obudzić” społeczność szkolną i sprawić by byli oni bardziej otwarci na propozycje Samorządu Uczniowskiego;

 - rozbudzenie w młodzieży ich kreatywności, zainspirowanie do wychodzenia z własnymi inicjatywami, propozycjami i pomysłami;

- wzmocnienie samodzielności, samodyscypliny i odpowiedzialności młodzieży, aby poprawić efektywność pracy na rzecz szkoły;

- jeszcze większe angażowanie w działalność na rzecz społeczności uczniowskiej, aktywności. Opiekun wraz z nauczycielami powinni bardziej  wspierać działania uczniów, inspirować do działania, stawiać problemy i pytania, nie narzucając gotowych propozycji rozwiązań;

- rozszerzenie działalności wolontariatu, który integruje środowisko szkolne i lokalne oraz kształtuje obywatelską postawę odpowiedzialności za szkołę, społeczność lokalną i ojczyznę;

Plan działań i sposoby jego realizacji ustalany jest wspólnie.

   Kończąc sprawozdanie, w imieniu swoim oraz Samorządu Uczniowskiego, chciałabym podziękować Dyrektorowi Szkoły p. Lidii Bułaś, p. Dorocie Filipowicz, p. Monice Wyczawskiej, p. Edycie Bedronek, p. Ewie Gorlach, p. Barbarze Maruszak, p. Marioli Czykało, p. Krystynie Mielech - Brodowicz, p. Jerzemu Sławińskiemu oraz wszystkim nauczycielom za współpracę i życzliwość.

Barbara Lis

Opiekun samorządu

 

 


SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

 ROK SZKOLNY 2019/2020

Przewodniczący Małgorzata Kot

Zastępca Aleksandra Uchman

Skarbnik Nikola Wojtas

Sekretarz Maja Krzyżanowska

Zarząd Jakub Wielgus

Zarząd Julia Kot

Zarząd Zuzanna Bachnacka

Zarząd Michalina Kępska

Zarząd Michał Krupa

 

 


AKCJE CHARYTATYWNE

 
1. W miesiącu wrześniu została przeprowadzona akcja sprzedaży "cegiełek" (pomocy naukowych) na rzecz podopiecznej fundacji "Pomóż i TY", 17-letniej Oliwii Kielusiak, która cierpi na przepuklinę oponowo- rdzeniową i niedowład kończyn dolnych. Zostało zebrane 200zł, które zostały przekazane na pomoc w zakupie sportowego wózka inwalidzkiego.
 
2. W miesiącu październiku została przeprowadzona akcja "Światełko Pamięci", gdzie zebrane znicze zostaną zapalone w dniu Wszystkich Świętych na opuszczonych grobach naszych rodaków pochowanych na kresach wschodnich.
 

3. W miesiącu grudniu zostały przeprowadzone, wraz z panią pedagog akcje charytatywne:

-zbiórka darów rzeczowych dla Podkarpackiego Hospicjum dla dzieci w Rzeszowie, 

-zbiórka słodyczy dla dzieci w ramach akcji „Biało-Czerwony Mikołaj”,

-zbiórka słodyczy w ramach akcji „Mikołaj przychodzi do każdego” prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku.

 

4. Od początku roku szkolnego była przeprowadzana zbiórka pieniędzy w ramach Akcji Góra Grosza na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną (zebrano 327 zł).


SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY: DAWID BACHNACKI

 

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ: AGNIESZKA NIEMIEC

 

CZŁONKOWIE: RAFAŁ GONDEK

 

                            AMELIA WOJTAS

 

                            BARBARA DEREWECKA


 

 


 


 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA: AGNIESZKA NIEMIEC KL. VI

 

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ: DAWID BACHNACKI KL. VI

 

CZŁONKOWIE: MAŁGORZATA DRABIK KL. VI

 

                           KLAUDIA DOBEK KL. V

 


 

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego  

 

 1. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 2. Informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach
 3. Współpraca z organizacjami działającymi na terenie szkoły i poza nią.
 4. Reprezentowanie ogółu uczniów.
 5. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 6. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 7. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
 8. Ukształtowanie zainteresowań działalnością społeczną.
 9.  Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania.
 10. Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku.
 11. Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu).
 12. Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu
 13. Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
 14. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

 

Samorząd Uczniowski i opiekun zastrzegają sobie zmiany planu pracy według bieżących potrzeb.

 

Opiekun SU: mgr Ewelina Wojtas


 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

1. Kształt Samorządu

ü  Samorząd Szkolny tworzą  wybrani podczas powszechnych wyborów uczniowie szkoły.

ü  Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.

ü  Głównymi organami Samorządu są: Przewodniczący Samorządu, zastępca Przewodniczącego Samorządu oraz członkowie Samorządu.

2.  Przewodniczący Samorządu

ü  Przewodniczący wybierany jest przez uczniów z klas IV -VI, przy czym kandydat musi uzyskać największą ilość głosów w wyborach do Samorządu.

ü  Kadencja Przewodniczącego trwa 1 rok.

ü  Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji.

ü  W przypadku podania się do dymisji Przewodniczącego przed upływem kadencji, jego obowiązki przejmuje zastępca Przewodniczącego Samorządu.

ü  Przewodniczący jest głównym reprezentantem ogółu uczniów.

3.  Członkowie Samorządu

ü  Samorząd składa się z uczniów klas IV – VI wybranych spośród całej społeczności uczniowskiej.

ü  W skład Samorządu oprócz Przewodniczącego  wchodzą 2 osoby z klas IV-VI, które otrzymały kolejno największą liczbę głosów w wyborach.

ü  Samorząd jest wybierany w głosowaniu równym tajnym, bezpośrednim i powszechnym.

ü  Wybory Samorządu odbywają się we wrześniu danego roku.

ü  Wybory Samorządu są prowadzone pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna Samorządu.

ü  Członkami Samorządu mogą zostać jedynie uczniowie szkoły. W chwili odejścia ze szkoły, uczeń przestaje być członkiem Samorządu.

ü  W przypadku ukończenia szkoły lub uzasadnionej rezygnacji członka Samorządu przed upływem jego kadencji, na jego miejsce powołany zostaje uczeń wytypowany przez Samorząd.

ü  Do głosowania upoważnieni są wszyscy uczniowie z klas IV– VI.

ü  Członkowie Samorządu są głównym organem wykonawczym Samorządu

ü   Samorząd podejmuje decyzje większością głosów.

ü  Zarząd na pierwszym posiedzeniu uchwala podział obowiązków członków Samorządu i podaje ten podział do wiadomości Opiekuna.

 

3. Opiekun Samorządu

ü  Opiekun pełni funkcję doradczą Samorządu.

ü   Opiekun ma prawo uczestniczenia (bez prawa głosu) we wszystkich zebraniach Samorządu.

ü   Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Samorządu.

ü  Opiekun Samorządu może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.

ü   Opiekun Samorządu jest jedyną osobą, która w uzasadnionych przypadkach może zwolnić uczniów z zajęć lekcyjnych w związku z działalnością Samorządu.

4.  Zebrania Samorządu

ü  Zebrania Samorządu odbywają się raz w miesiącu.

ü  Przewodniczący ma prawo (na wniosek własny, Opiekuna, członka Samorządu) do zwoływania specjalnych zebrań Samorządu.

ü  Samorząd ma obowiązek zorganizowania wspólnego zebrania na początku roku szkolnego (ustalenie planu pracy na bieżący rok szkolny, uchwalenie regulaminu).

ü   Samorząd ma obowiązek zorganizowania wspólnego zebrania pod koniec roku szkolnego (podsumowanie pracy, wnioski do dalszej pracy).

5.  Postanowienia inne

ü  Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw ucznia.

ü  Samorząd upoważniony jest do reprezentowania całej młodzieży i delegowania swych członków do rozmów z Dyrektorem Szkoły.

ü  Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły.

ü   Każdy uczeń ma prawo zgłaszania nowelizacji i poprawek do regulaminu. Są one rozpatrywane przez Samorząd. Z treścią poprawek należy zapoznać wszystkich uczniów szkoły.

 

Lp.

Termin realizacji

Planowane zadania

Uwagi

1.

Wrzesień

1. Zagospodarowanie tablicy Samorządu Uczniowskiego.

2. Wybór samorządu uczniowskiego.

3. Organizacja zebrań SU

4. Zebranie SU: przydział czynności, sprawy bieżące.

5. Udział w akcji Sprzątanie Świata

6. Udział w akcji „Góra Grosza”.

7. Zbiórka nakrętek i makulatury- akcja charytatywna

 

2.

Październik

 1. Udział w akcji „Góra Grosza".
 2. Dyskoteka
 1. Uroczystość z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej
 2. Sprzedaż cegiełek na rzecz fundacji „Pomóż i TY”
 3. Zbiórka nakrętek i makulatury- akcja charytatywna

 

3.

Listopad

 1. Udział w akcji „Góra Grosza".
 2.   Apel z okazji rocznicy 11 Listopada oraz udział w uroczystych obchodach w Przeworsku
 3. Sprzedaż cegiełek na rzecz fundacji „Pomóż i TY”
 4. Włączenie się do akcji charytatywnej „świąteczna paczka”
 5. Zbiórka nakrętek i makulatury- akcja charytatywna
 6. Udział w akcji  - zbiórka słodyczy i przyborów szkolnych dla podopiecznych hospicjum w Rzeszowie
 7. Zbiórka karmy dla zwierząt w Schronisku
 8. Włączenie się w Ogólnopolską akcję „Dzień Zdrowego Śniadania”.
 9.  Zabawa andrzejkowa.

 

4.

Grudzień

 1. Zbiórka nakrętek i makulatury- akcja charytatywna
 2. Zbiórka karmy dla zwierząt w Schronisku
 3. Udział w akcji  - zbiórka słodyczy i przyborów szkolnych dla podopiecznych hospicjum w Rzeszowie

 

5.

Styczeń

 1. Zbiórka nakrętek i makulatury- akcja charytatywna
 2.  Sprawozdanie z działalności SU w I semestrze.

 

6.

Luty

 1. Zbiórka nakrętek i makulatury- akcja charytatywna
 2. Dyskoteka walentynkowa

 

7.

Marzec

1. Przygotowanie apelu z okazji Dnia Kobiet.

2. Przygotowanie kartek i upominków wielkanocnych dla pracowników oraz sojuszników szkoły

3. Dzień Wiosny.

4.  Zbiórka nakrętek i makulatury- akcja charytatywna

 

8.

Kwiecień

 1. Światowy Dzień Ziemi.
 2. Dyskoteka.
 3. Zbiórka nakrętek i makulatury- akcja charytatywna

 

9.

Maj

 1. Uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
 2. Zbiórka nakrętek i makulatury- akcja charytatywna
 3. Dyskoteka szkolna.

 

10.

Czerwiec

 1. Dzień Dziecka i Dzień Sportu
 2. Zbiórka nakrętek i makulatury- akcja charytatywna
 3. Powołanie nowego Pocztu Sztandarowego.
 4. Uroczyste pożegnanie klasy VI.
 5. Udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2015/2016
 6. Przedstawienie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym
 7. Przygotowanie sprawozdania z działalności SU.

 

 


 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ SU Z DYREKTOREM SZKOŁY

 1. Wrzesień- spotkanie organizacyjne, przedstawienie planu pracy SU oraz przedstawicieli z klas IV- VI.
 2. Październik- podsumowanie akcji sprzedaży cegiełek na rzecz podopiecznych fundacji „Pomóż i TY”, omówienie harmonogramu dyskotek szkolnych.
 3. Listopad- sprawozdanie z przeprowadzanych akcji zbiórki „Góry Grosza” i makulatury oraz nakrętek, sprawy bieżące.
 4. Grudzień- sprawozdanie z przeprowadzanych akcji zbiórki „Góry Grosza” (podsumowanie akcji) i makulatury oraz nakrętek, sprawy bieżące.
 5. Styczeń- sprawozdanie z przeprowadzanych akcji zbiórki makulatury oraz nakrętek, sprawy bieżące.
 6. Luty- sprawozdanie z działalności SU w I semestrze.
 7. Marzec- zaplanowanie Dnia Wiosny, sprawozdanie z przeprowadzanych akcji zbiórki makulatury oraz nakrętek, sprawy bieżące.
 8. Kwiecień- sprawozdanie z przeprowadzanych akcji zbiórki makulatury oraz nakrętek, sprawy bieżące.
 9. Maj- sprawozdanie z przeprowadzanych akcji zbiórki makulatury oraz nakrętek, sprawy bieżące.
 10. Czerwiec- sprawozdanie z działalności SU w II semestrze.